INFORMATION
NBTC SYSTEM
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ info.nbtc.go.th

1. การยอมรับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน กสทช. ให้บริการเว็บไซต์ info.nbtc.go.th (“บริการ”) แก่สมาชิก (“ท่าน”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำนักงาน กสทช. ได้มีการปรับปรุงข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของสำนักงาน และผู้ใช้บริการ ให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ “การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าสำนักงานได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสทช.

สำนักงานเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิก, แจ้งเรื่องร้องเรียน, การค้นหาข้อมูลต่างๆ แล้วนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และเพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ต่อไปในอนาคต

3. สำนักงาน มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

สำนักงานมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น FireWall, encode, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ สำนักงาน กสทช. ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงาน กสทช. จัดเก็บ

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น CooKies, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผล ซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงรักษาบรรยากาศการใช้งานโดยรวม

4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน

4.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน กสทช. ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ และสมาชิกที่ไม่มีการเข้าใช้บริการเกิน 1 ปี บริษัทจะระงับการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แล้วทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ "ระงับ (Deactivate)" สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า "ข้อมูลสมาชิก (Profile)" ของตนเองได้

6.2 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทจะต้องจัดเก็บตามกฎหมาย ยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

6.3 ผู้เข้าใช้บริการสามารถ "ขอเปิดใช้ (Reactivate)" สถานะสมาชิกได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงหน้า "ข้อมูลสมาชิก (Profile)" และ ใช้บริการได้ตามปกติ

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล

สำนักงาน กสทช. ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สำนักงาน มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

7.1 ภายใน สำนักงาน กสทช.เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (CooKies) ได้โดยต้องนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ info.nbtc.go.th เช่น Notebook, PC, Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ มาที่ สำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 ผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้โดยนําหลักฐาน ได้แก่

8.2.1 บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน

8.2.2 email ที่ได้ใช้ลงทะเบียนมาที่สำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0 2670 8888

Call Center 1200 ( โทรฟรี )

E-mail : 1200@nbtc.go.th